Integritetspolicy

Integritetspolicy version 22.01

I. Introduktion

 1. Eran integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med Era personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när Ni besöker vår hemsida för första gången tillåter Ni oss att använda kakor varje gång Ni besöker vår hemsida.
 3. Våra hemsidor och webbutik granskas med jämna mellanrum. Erfarenhet har visat oss dock att det är svårt att få bukt med att all information som finns är den rätt och aktuellt. Vi har därför inget ansvar gentemot dessa fel eller skador som kan uppstå igenom att Ni har använd Er utav information ifrån våra webbsidor/webbutik. Inga rättigheter kan fås igenom innehållet ifrån våra webbsidor/webbutik. Tekniska och konstruktiva fel kan finnas. Ser Ni något som är fel? Meddela oss gärna!

II. Erkännande

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att få in och förvara Era personuppgifter, enligt ovanstående, och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för Era personuppgifter när Ni tar kontakt med oss och efterfrågar våra tjänster.

Detta dokument skapades med mallar hämtade ifrån internet och anpassades efter vår verksamhet.

III. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om Er dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om Era besök på och Er användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som Ni anger när Ni registrerar Er på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som Ni anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel namn och e-postadress;
 5. information som Ni anger när Ni använder vår hemsidas tjänster;
 6. information som genereras när Ni använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter Ni använder den;
 7. information som har att göra med allt Ni köper, tjänsterna Ni använder eller transaktioner som Ni gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress;
 8. information i alla former av kommunikation som Ni skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 9. all annan personlig information som Ni skickar till oss.

Innan Ni lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver Ni ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

IV. Användning av er personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy. Vi kan använda Er personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för Er att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som Ni har köpt via vår hemsida till Er;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till Er och samla in betalningar från Er;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som Ni specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till Er om Ni har begärt det (Ni kan informera oss när som helst om Ni inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om Er angående vår hemsida;
 11. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 12. att bekräfta Ert samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 13. annan användning.

Om Ni skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd Ni ger oss.

Era sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av Er information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna Er personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

V. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut Er personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna Er personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

VI. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
  1. Utan att det påverkar artikel VI-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som inte används på 3 år. Personuppgifter som finns kopplad till en faktura sparas så länge myndigheter kräver ifrån oss.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt VI, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

VII. Din personliga informationens säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av Er personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som Ni tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Ni medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Ni ansvarar för att hålla lösenordet Ni använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be Er om Ert lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
 6. Tyvärr är ingen överföringsmetod via internet, eller metod för elektronisk lagring, 100 % säker eller ogenomtränglig.

VIII. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Ni bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att Ni förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela Er om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

IX. Era rättigheter

I praktiken kommer Ni vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av Er personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge Er möjligheten att välja bort användningen av Er personliga information för marknadsföringsändamål.

 1. Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet eller till någon annan dataskyddsmyndighet i EU. Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så att vi kan försöka att lösa ditt problem – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.
 2. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi måste uppfylla denna begäran om vi behandlar dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig:
  1. för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
  1. för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse som kräver behandling enligt lagstiftning som vi omfattas av
  1. för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 3. Ni har rätten att kontrollera och rätta alla Era personuppgifter som är föremål för behandlingen. Ni har rätt att få Era registrerade uppgifter raderade, vilket i sin tur kan medföra försämrad kommunikation mellan oss och till och med att vi säger upp avtalet mellan oss. Rätt till återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.
 4. Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du kan be oss om information beträffande de personuppgifter om dig som vi lagrar. Vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera dig en rimlig avgift, som vi baserar på administrationskostnaderna.

X. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

XI. Uppdatering av information

Låt oss gärna veta om den personliga information som vi har om Er behöver korrigeras eller uppdateras.

XII. Upphovsrätt

Innehåll ifrån våra hemsidor/webbutik och all information som finns är skyddat enligt upphovsrättslagar och får inte reproduceras eller gjort offentligt igenom tryck, fotografi, elektronisk eller igenom vilken metod som helst utan skriftligt tillstånd ifrån TEHDASPUU Ab. Besökare ifrån våra webbsidor/webbutik får inte använda, ändra, distribuera, göra offentligt, kopiera, skicka eller använda för offentliga eller kommersielle ändamål, information, ritningar eller material utan skriftligt tillstånd ifrån TEHDASPUU Ab

XIV. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.